Xu Hướng 5/2022 # Đề Tài Tìm Hiểu Tính Thời Vụ Trong Du Lịch # Top View

Xem 99

Bạn đang xem bài viết Đề Tài Tìm Hiểu Tính Thời Vụ Trong Du Lịch được cập nhật mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Tuyensinhtdnceovn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 99 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Điền Tờ Khai Xin Visa Du Lịch Hàn Quốc Chi Tiết 2022
 • Hướng Dẫn Điền Tờ Khai Xin Visa Đi Hàn Quốc
 • Hướng Dẫn Cách Điền Tờ Khai Xin Visa Du Lịch Hàn Quốc
 • Giới Thiệu Toàn Cảnh Khu Danh Thắng Tràng An Ninh Bình
 • Review Và Tổng Chi Phí Chuyến Đi Du Lịch Đà Nẵng 4 Ngày 3 Đêm Của Trương Huyền
 • Published on

  1. 1. Đại học Quốc gia ¶`P.l-ICM Trưỏng Đậ học Khoa học Xã hũ và Nhãn vãn Khoa Ðịa llý Lớp Du Iịch IQ9 BÀI TẬP MÔN ĐẠI CƯƠNG KHOA Học DU LỊCH Dề tài: TÌ1¶ HIỀU Tl’1`IH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH G’l-II): Ĩhs.Ngu}’ễn vãn Thanh Nhóm thl_lc hiệu: ẾNG SỦNG Thảm phố Hổ CItí.Minh ngày 26 thtẩllg 10 tủm 2070 Nhóm Bông Sứìg 1
  2. 2. TÓM TẤT Ðề tài gồm 6 phẩn dlính sau ữ_’: – Khải niệm về tính tlmời vụtrong tin lịch. – Đặc đíễm v’ả ý nghĩa cíh tính thới Vụ trong du lịdì. – Các nhân tố ảnh h uông đến tính th‹`l’í vụ tn›ng du lịdl. – Ảnh huởng của Iíllll thời 1_l trong du lịch (Én lloạt động kỉnh doanh du lịch. r Các hiện μlảp khắc phục lính thời vI_l trong Ill lịdl. – Phân tích íĩịllll lượng đu khádl đưóì tác động của quy luậtthòì ‘ụ. TRÌI~IH BÀY W`0HJ: C Kiểu chín ‘Times New’ Roman. 0 Cỡ chỉn 13, cáctiêu Ê: 16,18. Ơ Iề: 2,5Cm. 0 Khoảng cách dùng ‘ả đtlạn : I ,5. Nhóm Bông Sím g 2
  3. 3. MỤC LỤC TÓr1 TĂTNỘIDỤ NG uIÍNll…. NIỤC B.NỘl DUNG I. lCE¶ÀI NIỆB4 IÍNH THỜI U RONG IXJ ll.ĐẬCDIÊIx4 VÀ ÝNGHĨA CÙ.A TỈNH THỜI rỤ 11.1. Elặc điểm dna tí.n].l tllùì ‘l,l 112. Ỷugllĩỉì củntílil thời v;1 III. CÁCNHÃN TÔẢNH HIIỞNG ĐÊN ĨTNH THỜI ‘I_I III.Ỉ. Nh ân tố nang tính tlị nỈ1ìên…-……..- III2. Nhânlổ nzangtìnhkinhtể -xã lỏi. III3. Nhân tố mng tính tồ chnĩc – kỹ Ifìuật. lll4. l quan, du lịch giải trí,. . .Có thể kết hợp nột vài bạihìnlì với nhau dể tạo nêlì tílíì jìlìong phú của du Ĩịclì như: du lịch hìểrì kết hơp W’ỞÍ du Ĩịch Văn hóa, du lịcìì thíẽll tìh Íẽlì ‘à du lịch xvărì lìóa,.. .nhẳlĩì Inn CỈ10 du kììảch có i111 iếu sự lịm phù hợp vớìyêu cầu cíla nìình. – Tăng ctr‹`J`ng sự chllấn bị đa dạng các sản phẩm du lịch Ịllìục ‘ụ du kllách; w’z`aD mìua cau đỉếln hượng khách đến các điểm du lịch thuờng tẽmg đạu bến nên các sãn Nhóm Bông Súng 7
  4. 8. phẩm du lịch ptlảỉ được tãììg cường để ctmg Cấp cho du khách, Vào mùa thấp điểm lượng khách thườrlg thấp, với thời gim này các nhà killh doalìlĩ và cơ SỞ Cung ửlìg dịxth vgn có thể dluẩn bị và đầtu tư phát triển sản phấm dll 1ị;h Lĩề V’ả0 mìla cao đíểln khôngbịthìểu lI,lt ‘à Idìan hiểĩn dịch x’ụ. – Làm phong phú các dìương trìliì tour của các cùìg t}’ dl 1ị:h: v’à0 mùa Cao điểm xĩả thấ) díểlĩì các chưrmg tI’ìIìlì tour W’à giá bur của cõlìg ty du lịr:h rất nùa đông ‘à Ilĩùa tììấp đíểin sẽ Hà rrùa hè. Tưmlg tự, Ilhững loại hìlìlì du lịclì klìác iihư du lịcìì nủí, du lịch nghídtrtẵììg hay du Iịch Sính thái cfng sẽ bị tác động w’ó`Ỉ núc độ ‘àtính chất không gồng n.i1. – i5`ự qzuẫn (thúng htốa trlmg du Iịtŕhz Là nhâlì tổ áillì hướng đểlì cẩll du iịch Kết quá của sự quần chúng hóa trong du lịch là nlởrộng sự tlnm gia của số đông klĩádì có klìả lìălìgthilnh toántrmìg bì nh ‘à tlnrờng ít có killh lìghíệtn đí dL1iịdì.(Ĩó diễ lìói, lìiệtì tiny’ (IY Iìội di du lịch đển IỚi lnọi ngrời clủ iđiông Ciìi dối ĩr’Ởi lìhữlig lìgtrời giản cŕi tầng ltip thttựng Itrii Stẩ din khách ít hiểti biết thi trirừng v’à họ thirờng đi diu lich trải lĩìùa clìílìiì, vi các Iìguy’ên Iìiìân sal: I Vào nlìa chính giá tulr cao, nhimg do đi du lịch theo đoài nên được hưởng chính sảdi giảlĩìgiiì Nhóm Bông Súng 12
  5. 13. I IIỌ ít hiếu biết điều kiện Iìghì của timg thảng trong năm nên chọn thòi tiết V’àt) Iriila đi du iicll chính để sự rùiro về dlờitiết hà ít nhất. c Họ chọn thùi gitln đi nghídiủì tác động của tâmlý họ thich đi ngli cL`lI1g thời gàn ‘ởicác nhân vật danh tiểngđi nghi Nht Ta’ậ)’, vởisự quần diúng lióa trong du lịdi, tinhthời tu đã có Sẵntừ trước đó lại có cường đñ tăng. Đễ kiìẳc plìục tiiìiì trạng lìày, cẫlì có Các hiệlì piìảp plìủ hqp. Ví d1_1 niu có chính Sách giản] giá rõ rệt ‘ẳ0 tnIỞc ‘ầSĩ11 ttlìĩi trụ dìinh, đồng thời mở rộng quàng Cáo điểu kiện nglli ngơi một cách rộng lãi để thu hút khácil đi du iịdl ngoài ‘t_1 chíllll – Phong tỊK’_. tập qutấlz dzit cư: l’‹`l nhân tổ có tirih bất hw lý tác động niạnh lải str tập tnlng các nhi cầu du liízh vào thời ‘ụ cilinh. Để khắc phục phần nào ánh huờtlg bẩt lụi của phong tJ._lc iàni lăng đột ngột các nhu cầtl ‘à0 nột thěĩi giln ngắt, phưmg phấp chủ }’ếu là nử lộng hoạt độrlg tholig tìn, tIIy’ê11 huyềlì, quảng cá) nong thời giali dài. 7ì’iệc thay’ đổipinng tục của đất ntrớc, của ‘IỆII1g nliến tất lăiló khăn ‘à Chậrnchạp. ln.3.Nhân tố mang tính tổ diức – kỹ thuật – Str sẵrt sàvtg :tỏn tiêp dll khách- Là nhân tố ánh hường đến độ dài củathờỉ vit thôlìgqua lưçllig cung trong lìoạtdộlìg du Ìịciì. – Cơ sở1’çit Chất A37 thtlịìt (lu IỊ’cŕh Ị’à C’áL’Ì1 thtửtf tố CMC h0(IÍ động trong các cư sở đu lịciì iảtĩì ảlih iìuŕnlg dến sự piiảlì iìỗì hợp lý các Iilìu cầu du khácll. – Chỉnh .ỹátĩh gl°tì cti tỀác hrìạt đçẵng gia tạo ra sản phần] du iịt:h ngoài tlìời ‘l_.l chính để có thễđạt tt3’Í sựthổlìg nlìắ ‘ề quị,’ềlt lợi 7â liành dộng. trong phạlìì W’i quốc gia, cằlì kết tlìêln lllìữlìg dều ldìoảlì niìằlìì kẻo dài tii ời giiln phục Vụ X/’iẵcc đi lại của khách bằng phương tiện giao dìờlg quốc tể. Nâng cao chẩt ltnng và cải tiến cơ cấu của CƠ SỞ Vật chẩt H thuật du lịch ‘à làm cho nó có kỈIẵl năng tllich trng để thỏa nĩãn các nhu tẩt! và Litồi hỏi đa dụng của khách Nhóm Bông Súng 18
  6. 20. Dấy rriạnh côlig tác quảng bá nhằm thu hút khách đu lịch ngoài thời xĩụ chím Và phải phân ra theo: – ĩìlời gi’‹lI1: nhằln nêtl bật nhfmg đều kiện tt_t’ nhiện thuận lợi của lìmg ci`t’‹l tìrng khu du lịtzh theo từllg 1IL`1a trong năm – Các nhóm di lịch chủ yểii: đềnhấtt mạiih ưu thể của mỗi nhóm nlJl.Ĩ iilióm gia dìlìlì Có mn nhò, tlìmh Iiiảì, littutrí, iìọcsilìh các lìhólĩì có Iìliu tầu dặc biêt,… Các ptnrơng pháp nài trên nliằtii hạn chể tác động bắt lợi của tltời tu dll lich phải duợc thực hiện đồng bộ. Bêll cạnh đỏ cần pliái được bố sung ‘à Iàlil giàu thênì ‘ề nội dungsong song 4’ỚỈ 7iệC phát triển Oia đu lịch Do đỏ phải ltiôn quan sát sự thay đtồi II.l1[l cầu ‘à khả năngthanh [(.I*lI1 của đtl khách, Theo cáth đó sẽ kịp thời nâng can bụ Sẵn Sàlg đón tiếịa kháda du lịch trong năn V’à sẽ được kố qtlá lâl dài Iđđi kéo dàithòi vt_l du lịch. Tour du lịch từ tp Hồ (hí M iiiii dếti vũiig Tàu là tour phổ híệlì hởi lẽ Xŕũng Tàu nằin gẫn thàtih phố lởn nhất nước – nơi hội tụ đông đáo dăn cư Wmg Tàu tiiu hút dll khách gầl XB. bỏi sựưu đăicủa thiên nhiêli nơiđây quá lỞl1ZCÓ băi biển đẹp, có nhữiig dă)’ núi lin, và những đìlih đềlì lìổi tiếng, haỵ’ những klìu di tích nung nll ẩn lịch sứ. Wing Tàu thtrờng xuyên tố Chức những lễ hội nung tầin tiuốc tế nên thit híit được rất nhều khảtìl du lịh, Tuy nhiên, ntn đây’ đặt biệt thu hút &Tông khách v’ào mỗi cuối tllầlì klìi lilìữlìg nguồn đãli tiìảnh phố I’‹1 ũng Tàu dể Iiglìĩngoi Sail lìột tuằlì làln VỆC mệt nhọc, hay’ nhtĩng dip lễ lúi như: Festival lưtit xŕản buồm cịuốc tể, Ế hội Caravan Xĩăn hóa Du lịch biểtl, lễ liội Nghinh Ông, Giii Bóng chuụtền bãi biểil nữ Qttốc tể, lễ hội Ảm thttc thếgiới…, các ngày’ nglí tết, hay’ Vài) nùa hẻ. Tttjμ’ thiên, I’ũng Tàu Vẫn oòn gặp không it khó khãlì bới tillh ttlìri Nụ như vào nùa cao điểln du lịch Ở Vũng Tàtl, nhfnig công ty du lịch quá tải, v’ó’i itưyng du klỉâch Vào Íl1ỜỈ(ĨỈể111 đó, các doaiìh Iigiìiệp tlìiểu trầlĩi trọng đội ngữ nlìâi ‘Ềlì,dẫn ciìấtluçnìg Iìlìục vụ tílệ ligliịdì ‘ỞÍ sự gia tălìg các [011l^ đu lịcli. ảlìll hưởiìg tới nộ’ tílì tfllig ty, (,iiả ầe, ldìảch sạiì x’ả các địch v’ụ đu lịch khác kẻlĩì tiim tăiìg cao gây’ nên các Colt “”Sốt” giá, lion nlìl giá tour tăng cao giy mối lo ngại cho đu khảdi. Xĩào Irina thấp điểindu lịch thi các diíồh vụ qing Iímg “°đẳp chiểu để đấ}”`, người lao động đi tìmkể sinh Iiliai bằng những công X’iệc khác, không ổn định rất khó nâng cao tay nghểV’à chắ lttợng plILlC Vụ. Nhóm Bông Súng 20
  7. 24. Terni Baxvn và S`a’el1d, Scasonality Ỉll Toulism Advances in Tourism Rcseardi Scrics năm 200 1, – Nhập môn khoa học du tich; Trzăi Đức Thanh; Nin mất bản Đại hịc Quốc gia Hà Nội Ilt?I1Il2005. I Nhóm Tung vveh tham khảo trên inte rliet: – hrm .’/ziŕỉcm amtouriun. mm. – htụì .’/7berithanÌ1tour’ìst. corn. vn. – Ịtẩột số trang ttttb kìiác. Nhóm Bông Stuig 24

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Biển: Khắc Phục Tính Thời Vụ Do Tác Động Của Khí Hậu
 • Thanh Niên Tình Nguyện Hỗ Trợ Tốt Cho Du Lịch Hà Nội
 • Tình Nguyện Viên Hướng Dẫn Du Lịch: Những Nhịp Cầu Văn Hóa
 • Thừa Thiên Huế Phát Triển Du Lịch Theo Hướng Bền Vững
 • Du Lịch Hội An Vừa Mừng Vừa Lo (Kỳ 1): “giàu Nhưng Chưa Sang”
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Tài Tìm Hiểu Tính Thời Vụ Trong Du Lịch trên website Tuyensinhtdnceovn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100