Dựa theo khung đào tạo của nhà trường, Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam thành lập sơ đồ học tập trong 1 ngày của sinh viên như sau: