Thống Kê Du Lịch Quảng Nam / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Tuyensinhtdnceovn.edu.vn

Hệ Thống Thông Tin Thống Kê Du Lịch Việt Nam

Khái quát về du lịch và hệ thống thông tin thống kê du lịch

Trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam phát triển mạnh, duy trì tốc độ tăng trưởng cao liên tục so với thế giới và khu vực. Ngành Du lịch đang nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác,…”

Thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có vai trò cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân. Dựa trên việc đánh giá, phân tích hệ thống thông tin thống kê, chúng ta có thể đánh giá được những đóng góp của du lịch trong phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời kịp thời nắm rõ thực trạng, các nguồn lực, khả năng đáp ứng của ngành cho xã hội ở phạm vi quốc gia cũng như từng địa phương; tình trạng hoạt động du lịch trong từng thời kỳ cụ thể, từ đó đề xuất được giải pháp đúng đắn và phù hợp nhằm phát triển ngành du lịch.

Thông tin thống kê là dữ liệu thống kê được xử lý, tổng hợp và phân tích theo phương pháp, quy trình, chuyên môn, nghiệp vụ thống kê để phản ánh đặc trưng, thuộc tính của hiện tượng nghiên cứu. Thông tin thống kê gồm số liệu thống kê và bản phân tích số liệu đó. ( Theo Luật Thống kê 2023, số 89/2015/QH13).

Hệ thống thông tin thống kê du lịch Việt Nam

Hệ thống thông tin thống kê du lịch là hệ thống dữ liệu thống kê được xử lý, tổng hợp, phân tích theo phương pháp thống kê để phản ánh đặc trưng, thuộc tính của du lịch. Trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ: ” Bổ sung, hoàn thiện công tác thống kê du lịch để xác định rõ vị trí của ngành du lịch trong tổng thể phát triển của nền kinh tế quốc dân và của các địa phương có các tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch “.

Đối với ngành du lịch, một ngành được xác định là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Hệ thống thông tin thống kê du lịch cần phải được xây dựng thành hệ thống đầy đủ và toàn diện, gồm những chỉ tiêu phản ánh được cung – cầu trong kinh tế du lịch, phản ánh vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế – xã hội, phản ánh về hoạt động kinh doanh du lịch, phản ánh về năng lực hoạt động của ngành du lịch, phản ánh về hoạt động đầu tư và phát triển du lịch, và đảm bảo tính so sánh trong khu vực và quốc tế. Hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch được thiết lập theo kỳ hạn nhất định (thông thường Tháng/Quý/Năm). Tuy nhiên, cũng có những chỉ tiêu có thể được thống kê theo thời gian thực.

Luật Thống kê 2023 quy định rõ các hệ thống thông tin thống kê Việt Nam, bao gồm: hệ thống thông tin thống kê quốc gia; hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành; hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh; hệ thống thông tin thống kê cấp huyện. Luật quy định rõ mối quan hệ giữa các hệ thống thông tin thống kê và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng các hệ thống thông tin thống kê.

Sơ đồ hệ thống thông tin thống kê du lịch

Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành là tập hợp các chỉ tiêu thống kê do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành để thu thập thông tin thống kê hình thành hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành.

Hiện nay, ngành Du lịch đang triển khai áp dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó có 16 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực du lịch, và 3 Thông tư của Bộ VHTTDL ban hành ngày 31/12/2014, gồm: Thông tư 25/2014/TT-BVHTTDL quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL (trong đó có 16 biểu mẫu thống kê thuộc lĩnh vực du lịch); Thông tư 26/2014/TT-BVHTTDL Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp do ngành Du lịch quản lý, cấp phép; Thông tư 27/2014/TT-BVHTTDL quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hệ thống các chỉ tiêu này đã đảm bảo phản ánh khá toàn diện về vai trò, về năng lực, kết quả hoạt động của ngành Du lịch, đồng thời có các chỉ tiêu được xây dựng theo mô hình của Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) theo khuyến cáo của UNWTO. Do đó, với các chỉ tiêu này, nếu được thu thập, tổng hợp đầy đủ sẽ tạo ra được hệ thống thông tin thống kê du lịch rất có giá trị đối với công tác quản lý ngành, xây dựng chính sách phát triển của ngành, cũng như đảm bảo tính so sánh quốc tế. Bên cạnh đó, tại Việt Nam đang trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống TSA, đã có nguồn số liệu và tính toán được 7 bảng chỉ tiêu trong hệ thống 10 bảng chỉ tiêu, là cơ sở để tính và đánh giá đóng góp của ngành du lịch trong nền kinh tế.

Thu thập thông tin thống kê du lịch: để có một hệ thống thông tin thống kê tương đối hoàn chỉnh, phải kết hợp từ nhiều cách thức khác nhau:

– Điều tra thống kê;

– Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước;

– Báo cáo thống kê.

Triển khai trong thực tế:

Hội thảo Tăng cường công tác thống kê du lịch ở Việt Nam

Với hệ thống chỉ tiêu du lịch cấp bộ, ngành: Từ khi hệ thống chỉ tiêu được ban hành (16 chỉ tiêu cấp bộ, ngành kèm theo là 16 biểu mẫu thống kê cho TCDL, 3 biểu mẫu cho cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch, 3 biểu mẫu thống kê cho các Sở VHTTDL, Sở Du lịch), công tác thống kê du lịch đã và đang từng bước triển khai từ Trung ương, đến các Sở VHTTDL, sở Du lịch, các doanh nghiệp/cơ sở. Tuy nhiên việc thu thập, tổng hợp đảm bảo các hệ thống chỉ tiêu đặt ra vẫn chưa đầy đủ xét về cả góc độ thời gian, số lượng chỉ tiêu thống kê và số lượng các đơn vị gửi biểu tổng hợp báo cáo. Cho đến nay, nhiều chỉ tiêu thống kê chưa được thu thập thành hệ thống. Một số chỉ tiêu quan trọng muốn có được phải thông qua cuộc điều tra kết hợp với phương pháp tính như Số lượt khách du lịch trên địa bàn và Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn. Nhưng trong thực tế, đến nay nhiều tỉnh mới chỉ có số báo cáo về Doanh thu của các cơ sở kinh doanh du lịch hay Số lượt khách do các cơ sở dịch vụ phục vụ trong kỳ báo cáo, nhiều tỉnh chưa tổ chức các cuộc điều tra thông tin từ khách nên chưa đủ cơ sở để tính được Số lượt khách du lịch đến địa bàn, Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn cũng như chưa tính được đóng góp của du lịch trong kinh tế của địa phương.

Tổng cục Du lịch đã đầu tư ứng dụng CNTT trong công tác thống kê du lịch. Cụ thể: đã xây dựng phần mềm nhận – gửi báo cáo thống kê theo Chế độ báo cáo theo Thông tư 25, 26, 27 nói trên; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê du lịch (trong quá trình hoàn thiện và cập nhật thông tin, dữ liệu thống kê du lịch).

Tuy nhiên, công tác thống kê hiện nay vẫn gặp những và . Đội ngũ chuyên trách công tác thống kê du lịch ở Trung ương và các địa phương rất mỏng, thường phải kiêm nhiệm, nhiều khi có sự thay đổi; các nguồn lực đầu tư cho điều tra thông tin thống kê rất hạn hẹp. Công tác thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê ở nhiều địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc nhất định, việc thực hiện báo cáo thống kê còn chậm và chưa đầy đủ. Điều này làm ảnh hưởng chung đến công tác thống kê du lịch ở cấp độ quốc gia.

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê du lịch

Hệ thống thông tin thống kê du lịch cần tiếp tục được hoàn thiện để đảm bảo phản ảnh được những thay đổi mới và nhu cầu quản lý của ngành, cũng như bắt kịp, phù hợp với xu hướng và việc áp dụng của thế giới. Việc hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê du lịch phải từ hai góc độ: (1) hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch, và (2) thu thập và xử lý thông tin thống kê đầy đủ theo biểu mẫu chỉ tiêu quy định.

* Nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch:

– Xem xét chỉnh sửa trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phản ảnh rõ hơn kết quả thuộc ngành du lịch (cần phân tách chỉ tiêu Doanh thu dịch vụ lưu trú du lịch và Doanh thu dịch vụ ăn uống).

– Rà soát, hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch (cấp bộ, ngành) phù hợp với Luật Thống kê 2023 và Luật Du lịch 2023.

– Cần bổ sung tiêu chí trong một số biểu mẫu thống kê đảm bảo tính đồng bộ, đầy đủ đối với một số biểu thống kê.

– Tiếp tục nghiên cứu triển khai áp dụng đầy đủ các bảng chỉ tiêu theo hệ thống các bảng TSA.

– Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật để bắt kịp với xu hướng và việc áp dụng hệ thống thống kê du lịch của quốc tế, nghiên cứu bổ sung vào hệ thống chỉ tiêu cấp quốc gia hoặc cấp bộ, ngành (Đo lường việc làm, đo lường những tác động đa chiều của du lịch, Khung thống kê về đo lường du lịch bền vững, ở cả 3 trụ cột gồm: kinh tế, xã hội và môi trường).

* Nhóm giải pháp thu thập và xử lý thông tin thống kê: để có hệ thống thông tin thống kê hoàn thiện, việc thu thập và xử lý thông tin rất quan trọng. Từ thực tế hiện nay, cần:

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức từ các cấp quản lý đến các cơ sở hoạt động/kinh doanh trong lĩnh vực du lịch đối với công tác thống kê du lịch; Nâng cao trách nhiệm cung cấp thông tin thống kê của doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân, tổ chức.

– Củng cố đội ngũ nhân lực cho công tác thống kê ở các cấp từ Trung ương đến địa phương, cần được bổ sung về số lượng, được bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê, du lịch.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra, thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin; hình thành cơ sở dữ liệu thống kê du lịch, tạo một công cụ thuận lợi, tiện ích cho các đối tượng cung cấp thông tin quản lý, và khai thác thông tin thống kê du lịch.

– Tăng đầu tư kinh phí thường xuyên cho công tác thống kê du lịch, cho công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo, cho các cuộc điều tra thống kê du lịch.

Một số khái niệm/thuật ngữ thường dùng:

* Khách du lịch:

Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc để nhận thu nhập ở nơi đến (Luật Du lịch 2023).

Phân loại khách:

Khách du lịch bao gồm khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài (Điều 10, Luật Du lịch).

Khách du lịch (visitor) còn được phân loại xét theo từng góc độ thống kê/nghiên cứu:

Phân loại khách theo hình thức lưu trú (có lưu trú tại nơi đến du lịch hay không): khách nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú (overnight visitor hoặc tourist) và khách tham quan trong ngày (same-day visitor hoặc excursionist)

Phân loại khách theo hình thức tổ chức chuyến đi du lịch: khách đi theo tour và khách tự sắp xếp chuyến đi

* Tổng thu từ khách du lịch và Doanh thu của các cơ sở dịch vụ:

– Tổng thu từ khách du lịch là tổng thu từ số tiền chi tiêu của khách du lịch (khách du lịch quốc tế đến, khách du lịch quốc tế đi (phần chi tiêu trong nước trước và sau chuyến đi ra nước ngoài) và khách du lịch nội địa trong lãnh thổ Việt Nam (Thông tư 25).

– Doanh thu của các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng (mã số 5202 (Thông tư 25)) hoặc Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành (mã số 1703 (Luật Thống kê)): được hiểu là các chỉ tiêu phản ánh kết quả doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của các cơ sở.

Th.S. Phan Thái Hà

Trung tâm Thông tin du lịch

Thống Kê Du Lịch Quảng Ninh 2023, Bđs Nghỉ Dưỡng Nhận Lực Đẩy Lớn

Được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh đẹp hấp dẫn như vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đảo Tuần Châu, Cô Tô, Quan Lạn hay núi Yên Tử,… nhiều năm qua Quảng Ninh luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng khách du lịch tới tỉnh.

Cụ thể, 10 tháng đầu năm 2023, du lịch Quảng Ninh đón 11,74 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế đạt 4,22 triệu lượt, tăng 4% so với cùng kỳ, tổng thu du lịch đạt 23.809 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ; thu ngân sách từ du lịch đến hết quý III/2019 đạt 2.480 tỉ đồng tăng 26% so với cùng kỳ.

Đặc biệt thống kê du lịch Quảng Ninh 2023, số lượng khách quốc tế tới tỉnh tăng mạnh với những luồng khách mới từ rất nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc)… cho tới Anh, Pháp, Đức, Mỹ.

Diện mạo của du lịch Quảng Ninh đang thay đổi nhanh chóng với số lượng các cơ sở lưu trú hạng sang, tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế tăng nhanh, chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng nâng cao.

Thống kê du lịch Quảng Ninh 2023 cho thấy du lịch tỉnh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, và đang bước vào thời kỳ phát triển bền vững cùng sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược.

Với thế mạnh vượt trội về tiềm năng du lịch, tỉnh Quảng Ninh đã xác định ngay từ rất sớm du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, từ đó tỉnh chủ trương dành nhiều nguồn lực cho công tác xây dựng các quy hoạch chiến lược.

Hiện Quảng Ninh đang tập trung thực hiện mở rộng không gian phát triển, sáp nhập TP Hạ Long với huyện Hoành Bồ, tạo không gian xứng tầm, phát huy tiềm năng, lợi thế đa dạng các loại hình du lịch. Đây là chiến lược mới của tỉnh, tạo ra đô thị loại I thuộc tỉnh lớn nhất cả nước, đa dạng độc đáo về cảnh quan, địa hình, tài nguyên du lịch, có tính kết nối mạnh mẽ giữa du lịch vịnh Hạ Long với cảnh quan kỳ vĩ của Hoành Bồ, hình thành lâm viên (công viên rừng). Triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, du khách bằng việc đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh, đưa mạng 5G vào khai thác sớm hơn các địa phương khác, cung cấp các tiện ích cho du khách.

Du lịch phát triển, bất động sản nghỉ dưỡng nhận lực đẩy trở thành kênh đầu tư hấp dẫn

Du lịch phát triển đã mang tới nhiều lợi thế để Quảng Ninh phát triển kinh tế. Theo thống kế, kinh tế – xã hội của Quảng Ninh đã có những chuyển biến tích cực, nổi bật, cơ cấu dịch vụ – du lịch tăng trưởng nhanh, hiện chiếm khoảng 46,5% cơ cấu các ngành kinh tế, đến năm 2023 chiếm 48%.

Sự phát triển nhanh của du lịch còn là lợi thế lớn để bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh, đặc biệt khu vực Hạ Long phát triển mạnh mẽ.

Hiện tại, tất các các ông lớn bất động sản như Vingroup, Sungroup, FLC, BIM Group, Doji, Lạc Hồng,… đều có mặt tại Hạ Long và góp phần chính là thay đổi diện mạo cho thành phố biển.

Sở hữu không gian phát triển xứng tầm cùng ngành du lịch có tốc độ tăng trưởng phi mã, thị trường bất động sản Hạ Long kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó, theo các chuyên gia, bất động sản du lịch vẫn tiếp tục giữ vị thế, riêng BĐS biển sẽ ngày một đắt giá bởi sự khan hiếm sản phẩm.

Điển hình cho dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại Hạ Long chính là các sản phẩm shophouse/shopvillla ven biển.

Báo cáo mới nhất của CBRE cho thấy, dòng sản phẩm này đang xuất hiện nổi bật tại Phú Quốc và Hạ Long. Theo đó, tính đến hết tháng 9/2019, hai thị trường này lần lượt có trên dưới 2.000 sản phẩm thuộc loại hình shophouse/shopvilla ven biển, với mức tiêu thụ đạt gần 90%. Các chủ đầu tư sản phẩm này hiện đa số là những tên tuổi hàng đầu trên thị trường, giúp đảm bảo khả năng hấp thụ của các dự án hiện hữu.

Nhận lực đẩy từ du lịch, shophouse Grand Bay Hạ Long không chỉ là nơi an cư đẳng cấp mà còn là không gian giải trí đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Tháng cuối năm 2023, Grand Bay Hạ Long đang triển khai chương trình ưu đãi tặng ngay gói nội thất trị giá 200 triệu cho khách hàng mua các sản phẩm biệt thự/shophouse. Vì thế nếu đang quan tâm tới sản phẩm shophouse Hạ Long có khả năng sinh lời lớn, đừng bỏ lỡ thời điểm này để nhận ưu đãi hấp dẫn.

Số Liệu Thống Kê Du Lịch Phú Quốc Năm 2023

Theo báo cáo thống kê của Tổng cục du lịch, lượng khách du lịch Phú Quốc chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 3 triệu lượt khách tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2023.

Phú Quốc – Điểm đến hấp dẫn của mọi du khách

Du lịch Phú Quốc từ lâu đã trở thành điểm đến thú vị trong bản đồ du lịch Việt Nam với diện tích bờ biển trải dài hơn 150km ; đây là nơi sở hữu nhiều bãi tắm đẹp, hoang sơ, thảm thực vật thiên nhiên đa dạng, phong phú và các khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng phải kể đến như: nhà tù Phú Quốc, Vinpearl Land, Vườn thú Safari, Casino Phú Quốc, Dinh Cậu, thiền viện Trúc Lâm,… và các khu làng nghề có truyền thông lâu đời như: Làng chài Hàm Ninh, làng nghề sản xuất nước ngầm, trại chó Phú Quốc, làng nghề làm rượu Sim,… đã góp phần kiến tạo nên những nét ẩm thực độc đáo cho từng vùng miền.

Đảo Ngọc còn được ví như thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu của Việt Nam và khu vực, với nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú, khu vực có khí hậu ôn hoà quanh năm mát mẻ duy trì nền nhiệt ổn định ở mức 27 độ C phù hợp để phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Cùng với những điền kiện tự nhiên là chính sách ưu đãi của Trung Ương và địa phương góp phần thúc đẩy du lịch tại Phú Quốc tăng trưởng mạnh trong vài năm trở lại đây.

Báo cáo du lịch 9 tháng đầu năm 2023

Chi tiết số liệu báo cáo khách đến tham quan du lịch Phú Quốc của sở du lịch tỉnh Kiên Giang trong 9 tháng đầu năm 2023:

Tháng 1: Tổng lượt khách đến tham quan đạt 259.739 khách, trong đó khách quốc tế đạt 34,885 người, khách trong nước 224.854 người, tăng 51% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 491 tỷ đồng.

Tháng 2: Tổng lượt khách đến Phú Quốc đạt 253.334 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 55.615 người, khách quốc nội 197.719 người tổng doanh thu đạt 586 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ.

Tháng 3: Phú Quốc đón hơn 22.530 lượt khách đến tham quan, khách quốc tế là 54.266 lượt khách và khách trong nước 168.264 người, tăng 43,9% so với cùng kỳ nâng tổng doanh thu lên 511 tỷ đồng

Tháng 4: Tổng số khách đến tham quan 213, 292 lượt khách, trong đó khách Quốc tế là 59.393 lượt người, tổng doanh thu 510 tỷ đồng, tăng 36.8% so với cùng kỳ năm 2023

Tháng 5: Phú Quốc đón hơn 308.097 lượt khách đến tham quan, trong đó khách quốc tế đạt 49.004 lượt khách và khách quốc nội đạt 259.093 lượt khách tăng 51,2%

Tháng 6: Tổng số khách đến Phú Quốc đạt 291.551 lượt khách, khách quốc tế đạt 38.362 lượt người doanh thu 450,8 tỷ giảm 19,2% so với cùng kỳ.

Tháng 7: Số khách đến tham quan đạt 404.217 lượt khách, giảm 5,7% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 54.456 lượt người và khách trong nước 352.761 lượt khách, doanh thu đạt 500 tỷ đòng tăng 49,1%

Tháng 8: Tổng số khách đến Phú Quốc đạt 454.966 lượt khách, khách quốc tế là 43.730 lượt khách, khách quốc nội 359.052 lượt khách tăng 29.3% so với cùng kỳ đạt mốc doanh thu 516 tỷ đồng.

Tháng 9: Tổng số khách đến tham quan đạt 404.642 lượt khác, trong đó khách quốc tế là 43.590 lượt khách tăng 90% so với cùng kỳ và khách trong nước là 359.052 lượt. Doanh thu đạt 493,7 lượt khách.

Trong thời gian tới, Phú Quốc sẽ thiết lập nhiều đường bay thẳng từ nhiều Quốc gia trên thế giới cùng những chính sách miễn thị thực trong thời gian 30 ngày được mở rộng, kết hợp quảng bá các hoạt động du lịch ra thị trường quốc tế sẽ giúp du khách Quốc tế đến với Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung tăng trưởng đều và ổn định hơn.

Thống Kê Lượng Khách Du Lịch Đến Nha Trang Năm 2023

Theo thống kê của Vingroup, từ 2011-2016, tốc độ tăng trưởng khách du lịch đến Khánh Hòa đạt trung bình khoảng 14%/năm. Riêng trong 11 tháng đầu năm 2023, Khánh Hòa đã đón hơn 3,4 triệu lượt khách trong nước, tăng 7% so với cùng kì năm trước và tiếp tục đón 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng mạnh 70% so với năm 2023. Mức tăng trưởng bình quân so với cùng kì năm trước đạt 19%.

Cụ thể từ năm 2011-2015, lượng khách Châu u chiếm tỷ trọng lớn hơn 50% tổng lượng khách đến Khánh Hòa. Tuy nhiên bước sang năm 2023 đến năm 2023 gần đây, lượng khách du lịch Châu Á có sự tăng trưởng mạnh, chiếm thị phần lên đến 55% trong năm 2023 và tăng lên 67% trong 11 tháng 2023.

Tính riêng trong 11 tháng năm 2023, theo báo cáo của Vingroup, khách nội địa đến Khánh Hòa chiếm 67% tổng lượng khách lưu trú tại tỉnh. Khách Trung Quốc chiếm 22%. Tiếp đó là Nga với 8%/ tổng lượng khách tham quan và các quốc gia còn lại chiếm tổng 3% thị phần.

Các thị trường khách quốc tế có lượt khách tham quan đến Khánh Hòa nhiều nhất trong 11 tháng năm 2023 bao gồm: Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Đức và Canada.

Thời gian lưu trú trung bình của tất cả các du khách trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 2,5 ngày, tăng 0,2 ngày theo năm. Trong đó, với du khách quốc tế là 4 ngày, đối với du khách trong nước chỉ đạt 1,6 ngày.

Tựu chung lại, có thể thấy năm 2023, du lịch Khánh Hòa nói chung và Nha Trang nói riêng tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng rõ nét. Ngành du lịch tỉnh cũng cho thấy nhiều nỗ lực trong việc xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch Nha Trang – Khánh Hòa thông qua việc đón các đoàn Famtrip Hàn Quốc, Nhật Bản và tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch trên thế giới.

Đây cũng là năm đầu tiên ngành du lịch cả nước, trong đó có Khánh Hòa, triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đó, những kết quả đã đạt được trong năm 2023 sẽ tạo tiền đề vững chắc, thúc đẩy ngành du lịch Khánh Hòa tiếp tục bứt phát trong năm 2023 cũng như các năm tới.

Sự chuẩn bị và dự đoán về thị trường du lịch Khánh Hòa- Nha Trang năm 2023

Về chuẩn bị, nhận thấy 90% lượng khách du lịch quốc tế đến Nha Trang- Khánh Hòa bằng đường hàng không, ngay từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2023, Khánh Hòa đã nhanh chóng nâng cấp và mở rộng một loạt các đường bay nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách tham quan.

Trong tháng 12/2017, 2 hãng hàng không đã khai thác đường bay thẳng từ Cam Ranh đến Seoul. Trong đó, vào ngày 6/12/2017, Vietjet Air đã khai trương chuyến bay đầu tiên. Sau đó không lâu, vào ngày 27/12/2017 Jeju Air cũng khai trương chuyến đầu tiên. Hiện cả 2 hãng hàng không này đều khai thác 1 chuyến/ngày với đường bay trên.

Sân bay quốc tế Cam Ranh hiện nâng công suất khai thác trung bình lên khoảng 18 chuyến bay nội địa mỗi ngày và 45 chuyến bay quốc tế trực tiếp mỗi tuần, chủ yếu từ Nga, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Khánh Hòa cũng đẩy mạnh việc nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng loại hình giao thông trọng điểm khác như:

– Cảng du lịch quốc tế Nha Trang hiện đang được lên kế hoạch trở thành Cảng du lịch quốc tế vào năm 2023 với bến du thuyền tiêu chuẩn quốc tế.

– Đề xuất xây dựng tuyến cao tốc Nha Trang-Phan Thiết

– Liên kết với ngành Đường sắt tạo điều kiện cho 16 công ty lữ hành trực thuộc tham gia gói kích cầu du lịch bằng phương tiện đường sắt. Các doanh nghiệp tham gia gói này được hưởng những quyền lợi, chính sách ưu đãi khi đi tàu như: giá vé có thể giảm từ 10 đến 40% so với giá vé hiện hành trong từng thời điểm; đáp ứng được số chỗ theo yêu cầu của công ty lữ hành.

Ngoài ra, việc định hướng quy hoạch Bắc Vân Phong trở thành Đặc Khu Kinh tế thứ 3 sau Vân Đồn và Phú Quốc với 4 đề xuất ưu tiên bao gồm:

– Phát triển công nghiệp cảng biển, logistics quốc tế để trở thành trung tâm thương mại hàng hóa và cảng biển quốc tế

– Phát triển công nghiệp dịch vụ tài chính ngân hàng, quỹ đầu tư, bảo hiểm để trở thành trung tâm tài chính quốc tế

– Phát triển dịch vụ du lịch cao cấp có casino, bất động sản cao cấp

– Phát triển khoa học -kỹ thuật chất lượng cao nhằm kết nối quốc gia, khu vực và quốc tế

Cũng là tiền đề vững chắc thúc đẩy ngành du lịch Nha Trang, Khánh Hòa tiếp tục có những bước tăng trưởng bùng nổ trong thời gian sắp tới.

Về dự đoán xu hướng phát triển của du lịch Nha Trang trong năm 2023 và những năm sắp tới, theo báo cáo của Vingroup, lượng khách quốc tế đến Nha Trang sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, các du khách đến từ Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc vẫn tiếp tục là nguồn khách lớn chủ yếu của Khánh Hòa.

Nhất là trong điều kiện Khánh Hòa đang có những chiến lược tập trung, thu hút và giữ chân các nhóm du khách quốc tế này như: Thành lập Câu lạc bộ đón khách Trung Quốc, tổ chức cho các đoàn đoàn Famtrip Hàn Quốc đến khảo sát du lịch tại thành phố biển Nha Trang, mở rộng đường bay thẳng từ Cam Ranh đến Hàn Quốc, đẩy mạnh phát triển nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, thúc đẩy tiềm năng du lịch trên đảo Hòn Tre…thì nhiều khả năng, du lịch Khánh Hòa- Nha Trang sẽ tiếp tục đón nhận những tăng trưởng tích cực của nguồn khách từ những thị trường này trong năm 2023 cũng như các năm sắp tới.

Cuối cùng, để cập nhật thêm những thông tin nóng hổi về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang nói riêng và các địa phương khác trên cả nước nói chung, anh chị hãy để lại email hoặc liên hệ cho Nghĩa theo địa chỉ sau. Nghĩa sẽ gửi đến anh chị những thông tin hữu ích trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí.

Email: nghiahhs@gmail.com